top of page

순례자와 등산객

 

 

 

 

 

 

 

1/2 보드식은 예약제로만 제공(당일 오후 5시 30분 이전)

정보 및 가격

https://www.campinglebelair-limogne.com/catering

그리고 말과 당나귀를 동반하는 사람들에게는 물과 건초가 있는 작은 울타리가 있는 목장을 제공합니다.

                                                             

          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_         BASSE SAISON  _cc781905-5cde  

                                                                                                         (2022년 7월 1일 ~ 2022년 8월 23일)


FORFAIT 1 personne sans électricité          _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_       8 €  _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  10€
FORFAIT 2 personnes sans électricité          _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   12 €      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     15€

텐트(location, déjà installée)        _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_          12€/pers          _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         12€/pers_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_   

BUNGALOW TOILE - partagé -lit 90 *        _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_        15 €/lit      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_      15€/침대

캔버스 방갈로 - 공유 침대 140*                  30 €/lit          _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ 침대당 30유로

캔버스 방갈로  - privatized avec électricité          _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_40€/nuit          _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_      40€/밤

모바일 홈 - 공유  *     _cc781905-5cde-3194-bb3b-8d_bad5                       30 €/chambre   30 €/룸  

이동식 주택 - privatized  *        _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_45€ /nuit        _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-31 94-bb3b-136bad5cf58d_ 45€/1박
ÉLECTRICITÉ          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         4 €_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_     4€

TAXE DE SÉJOUR          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                 _cc781905-5 cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  0.22 €      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                0.22€
ANIMAUX          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-319 4-bb3b-136bad5cf58d_              1 €      _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                     _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_1€
ANES/CHEVAUX          _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_           _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_                 _cc781905-5cd e-3194-bb3b-136bad5cf58d_   3€      _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_           _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_         _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_3€

*가능한 경우


****주목****

온라인 예약  POSSIBLE순례자 이동 주택용

귀하의 날짜에 더 많은 가용성이 있는 경우 저희에게 전화하십시오! 다른 이동식 주택도 있습니다 ~할 것 같은 d'BE available

06.20.07.40.87/06.79.23.30.99 예약 전화주세요
 

시립 수영장은 캠핑장 내 모든 사람에게 무료로 입장할 수 있지만주의: 수영 반바지는 금지되어 있습니다!

우리의 동물 친구들은 예방 접종을 받고 최신 정보를 받은 경우 환영합니다. 우리 고양이 2마리 모두의 평온함을 존중하기 위해 목줄을 매고 있어야 합니다.

téléchargement (11).jpg
images (5).jpg

참조 on 

téléchargement.jpg
bottom of page